Privacyverklaring

Privacyverklaring Stichting Dante Alighieri Eindhoven
Deze privacyverklaring is van toepassing op Stichting Dante Alighieri Eindhoven, hierna Dante Eindhoven genoemd.
Privacy beleid Dante Eindhoven
Dante Eindhoven verwerkt je persoonsgegevens en vindt het belangrijk dat dit zorgvuldig, transparant en met inachtneming van de Algemene verordening gegevensbescherming (hierna: AVG) plaats vindt. De AVG, die sinds 25 mei 2018 van toepassing is, is een Europese privacywet die in de hele Europese Unie geldt en waarborgen biedt voor de bescherming van de privacy van natuurlijke personen.
De tekst van de AVG kun je vinden op de website van de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Wat doen wij met je persoonsgegevens?
Als je cursist wordt bij Dante Eindhoven, ga je een overeenkomst met ons aan en geef je je naam, adres en woonplaats, geboortedatum, geslacht, e-mailadres en telefoonnummer (vast/mobiel) aan ons op, zodat je kunt worden opgenomen in de administratie van Dante Eindhoven en wij je kunnen informeren over je cursus en de bijeenkomsten van Dante Eindhoven. In de administratie leggen wij ook de begindatum van je inschrijving vast.
De administratie van Dante Eindhoven is ondergebracht bij All United. De verbinding tussen de bezoeker van de website en de server is beveiligd met een SSL-certificaat.
Op het moment dat je je inschrijft, geef je toestemming voor het ontvangen van de Dante Eindhoven nieuwsbrief. Je kunt je toestemming altijd intrekken door je af te melden voor de nieuwsbrieven in de afmeld-link. Je krijgt dan geen informatie meer over lezingen en cursussen.
De grondslag voor de verwerking is gerechtvaardigd belang. We gebruiken deze gegevens om je informeren over activiteiten van Dante Eindhoven en over je cursus. Verder verstrekken we je gegevens (NAW, telefoon, mailadres) aan de docent.


Verstrekken aan derden
Dante Eindhoven geeft jouw persoonsgegevens niet door aan derde partijen, behalve als dat noodzakelijk is voor de levering van bestelde producten, aangevraagde diensten en als Dante Eindhoven hiertoe wettelijk verplicht is.


Sociale Media
Dante Eindhoven zorgt ervoor dat zij via het internet en (eigen) sociale media kanalen in contact is met haar leden en bezoekers van de Dante Eindhoven website. Het doel is hierbij om alle bezoekers relevante informatie te bieden over onze organisatie, producten en diensten. De belangrijkste sociale media kanalen die hiervoor worden ingezet zijn Facebook en Twitter. Dante Eindhoven spant zich hierbij in om deel te nemen aan de discussies en relevante vragen van leden te beantwoorden.
Dante Eindhoven behoudt zich het recht voor om niet iedere opmerking of vraag te beantwoorden. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan het wel of niet reageren op opmerkingen en/of vragen. Dante Eindhoven is niet verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens door andere deelnemers aan de sociale media kanalen of de inhoud van de vragen en/of opmerkingen op haar sociale media kanalen.


Beveiliging persoonsgegevens en bewaartermijn
Dante Eindhoven heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen, in lijn met de daarvoor geldende wet- en regelgeving, om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot je persoonsgegevens te voorkomen.
Dante Eindhoven heeft een overeenkomst met All United, die in opdracht van Dante Eindhoven je persoonsgegevens verwerken op basis van met Dante Eindhoven gesloten (verwerkers)overeenkomsten.
Binnen de beschermde omgeving van de Dante Eindhoven website, kun je je gegevens wijzigen en kun je aangeven welke gegevens van jou zichtbaar zijn en voor wie.
Je kunt ons vragen je te informeren over de passende waarborgen die in verband met deze verwerkingen zijn getroffen door e-mail te sturen naar: info@danteeindhoven.nl.
Je persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze verwerkt worden. Voor sommige gegevens is Dante Eindhoven, vanuit de wet, verplicht om deze gedurende een bepaalde periode te bewaren. De van toepassing zijnde wettelijke bewaartermijn wordt dan als uitgangspunt gebruikt.
Je privacyrechten
Onder de AVG worden je privacyrechten (genaamd: rechten van betrokkene(n)) versterkt en uitgebreid. Hieronder informeert Dante Eindhoven je over je privacyrechten. Als je hiervan gebruik wilt maken, kun je dat kenbaar maken door een verzoek te richten aan Dante Eindhoven ().
In dit verzoek dien je duidelijk aan te geven welk privacyrecht (recht van betrokkene) het betreft en wat je van Dante Eindhoven vraagt. Alvorens je verzoek in behandeling te nemen, kan Dante Eindhoven je vragen je te identificeren, zodat wij er zeker van zijn dat wij geen (informatie over) persoonsgegevens aan een verkeerde persoon verstrekken. Daartoe wordt dan contact met je opgenomen. Je hoort in ieder binnen 1 maand na ontvangst van het verzoek over het gevolg dat aan je verzoek wordt gegeven.


Recht op informatie en inzage
Je hebt het recht om door Dante Eindhoven te worden geïnformeerd over het feit dat er een verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt en op welke wijze dit gebeurt. Dit betekent dat wij je onder andere informatie verstrekken over je privacyrechten, de verwerkingsdoelen, de rechtsgronden voor verwerking, of wij je persoonsgegevens (laten) verwerken buiten de EU, de bewaartermijn van je persoonsgegevens en het gebruik maken van geautomatiseerde besluitvorming, zoals profilering.
In de beveiligde omgeving van de website kun je inzien welke gegevens Dante Eindhoven van jou heeft.


Recht op rectificatie
Als op het overzicht dat Dante Eindhoven je desgevraagd heeft verstrekt onjuiste persoonsgegevens zijn vermeld heb je de mogelijkheid Dante Eindhoven om rectificatie te vragen. En als wij onvolledig zijn kun je om vervollediging of aanvulling van je persoonsgegevens vragen. Je kunt de gegevens ook zelf in de beveiligde omgeving van de website wijzigen.
Recht op gegevenswissing (recht op vergetelheid)
Je kunt Dante Eindhoven verzoeken om je persoonsgegevens te wissen. Dante Eindhoven zal hiertoe overgaan als voldaan wordt aan (een van) de voorwaarden voor wissing, zoals opgenomen in de AVG.
Als Dante Eindhoven verplicht is over te gaan tot wissing en je persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt, geldt bovendien het recht op vergetelheid. Dit betekent dat Dante Eindhoven, rekening houdend met de beschikbare technologie en uitvoeringskosten, derde partijen die ook je persoonsgegevens verwerken moet informeren over je verzoek om iedere koppeling naar, kopie van, of reproductie van je persoonsgegevens te wissen.
Recht op beperking van de verwerking
Je kunt Dante Eindhoven verzoeken om beperking van de verwerking. Dante Eindhoven zal hiertoe overgaan als voldaan wordt aan (een van) de voorwaarden voor beperking van de verwerking, zoals opgenomen in de AVG. Wanneer de beperking weer wordt opgeheven, wordt je hiervan vooraf op de hoogte gebracht.


Recht op overdraagbaarheid van gegevens
Je hebt het recht om door jezelf verstrekte persoonsgegevens in gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te ontvangen of aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te (laten) dragen indien voldaan wordt aan de vereisten in de AVG. Niet ieder verzoek tot overdraagbaarheid moet door Dante Eindhoven worden gehonoreerd.
Het recht niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming
Je hebt het recht om niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit van Dante Eindhoven waaraan rechtsgevolgen zijn verbonden of dat je anderszins in aanmerkelijke mate treft.
  

Recht van bezwaar
Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens als dat gebaseerd is op gerechtvaardigd belang. Wij staken dan de verwerking, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking hebben die zwaarder wegen dan je belangen, rechten en vrijheden of de verwerking verband houdt met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. Zo lang nog niet duidelijk is of onze gronden zwaarder wegen, stellen wij een beperking van de verwerking in.


Klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens
Je hebt het recht om een klacht in te dienen over de verwerking van je persoonsgegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens vind je nadere informatie.
Vragen
Heb je vragen over deze privacyverklaring of de verwerking van je persoonsgegevens? Laat het ons weten door middel van een e-mail gericht aan: info@danteeindhoven.nl


Vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 31 oktober 2018

Lid worden Overzicht